درباره
sequence number Title of field NACE code www_systemcert
1 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1 EMS (E)
2 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1 EMS (E)
3 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2 EMS (E)
4 A1.3 - Plant propagation 1.3 EMS (E)
5 A1.4 - Animal production 1.4 EMS (E)
6 A1.5 - Mixed farming 1.5 EMS (E)
7 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6 EMS (E)
8 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7 EMS (E)
9 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9 EMS (E)
10 Food products and beverages, tobacco products 11 EMS (E)
11 *obor_347 11.01 EMS (E)
12 *obor_348 11.02 EMS (E)
13 *obor_349 11.03 EMS (E)
14 *obor_350 11.04 EMS (E)
15 *obor_351 11.05 EMS (E)
16 *obor_352 11.06 EMS (E)
17 *obor_353 11.07 EMS (E)
18 C13 - Manufacture of textiles 13 EMS (E)
19 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1 EMS (E)
20 C13.2 - Weaving of textiles 13.2 EMS (E)
21 C13.3 - Finishing of textiles 13.3 EMS (E)
22 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9 EMS (E)
23 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16 EMS (E)
24 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1 EMS (E)
25 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2 EMS (E)
26 C17 - Manufacture of paper and paper products 17 EMS (E)
27 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1 EMS (E)
28 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2 EMS (E)
29 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18 EMS (E)
30 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1 EMS (E)
31 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2 EMS (E)
32 A2 - Forestry and logging 2 EMS (E)
33 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1 EMS (E)
34 A2.2 - Logging 2.2 EMS (E)
35 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3 EMS (E)
36 A2.4 - Support services to forestry 2.4 EMS (E)
37 *obor_354 20 EMS (E)
38 *obor_239 20.1 EMS (E)
39 *obor_240 20.2 EMS (E)
40 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3 EMS (E)
41 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4 EMS (E)
42 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5 EMS (E)
43 *obor_241 20.6 EMS (E)
44 *obor_341 22.1 EMS (E)
45 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2 EMS (E)
46 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5 EMS (E)
47 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6 EMS (E)
48 C24 - Manufacture of basic metals 24 EMS (E)
49 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 EMS (E)
50 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 EMS (E)
51 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 EMS (E)
52 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 EMS (E)
53 C24.5 - Casting of metals 24.5 EMS (E)
54 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 EMS (E)
55 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 EMS (E)
56 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 EMS (E)
57 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 EMS (E)
58 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 EMS (E)
59 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 EMS (E)
60 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 EMS (E)
61 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 EMS (E)
62 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 EMS (E)
63 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 EMS (E)
64 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 EMS (E)
65 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 EMS (E)
66 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 EMS (E)
67 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 EMS (E)
68 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 EMS (E)
69 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 EMS (E)
70 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 EMS (E)
71 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 EMS (E)
72 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 EMS (E)
73 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 EMS (E)
74 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 EMS (E)
75 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 EMS (E)
76 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 EMS (E)
77 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 EMS (E)
78 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 EMS (E)
79 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 EMS (E)
80 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 EMS (E)
81 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 EMS (E)
82 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 EMS (E)
83 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 EMS (E)
84 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29 EMS (E)
85 *obor_355 29.1 EMS (E)
86 *obor_356 29.2 EMS (E)
87 *obor_357 29.3 EMS (E)
88 *obor_344 30.2 EMS (E)
89 Manufacture of transport equipment n.e.c. 30.9 EMS (E)
90 C31 - Manufacture of furniture 31 EMS (E)
91 *obor_372 31.01 EMS (E)
92 *obor_373 31.02 EMS (E)
93 *obor_374 31.03 EMS (E)
94 *obor_375 31.09 EMS (E)
95 C32 - Other manufacturing 32 EMS (E)
96 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1 EMS (E)
97 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2 EMS (E)
98 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3 EMS (E)
99 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4 EMS (E)
100 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 EMS (E)
101 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9 EMS (E)
102 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33 EMS (E)
103 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 EMS (E)
104 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 EMS (E)
105 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 EMS (E)
106 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 EMS (E)
107 *obor_345 33.17 EMS (E)
108 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 EMS (E)
109 E37 - Sewerage 37 EMS (E)
110 E38.1 - Waste collection 38.1 EMS (E)
111 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2 EMS (E)
112 E38.3 - Materials recovery 38.3 EMS (E)
113 E39 - Remediation activities and other waste management services 39 EMS (E)
114 F41 - Construction of buildings 41 EMS (E)
115 F41.1 - Development of building projects 41.1 EMS (E)
116 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 EMS (E)
117 F42 - Civil engineering 42 EMS (E)
118 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 EMS (E)
119 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 EMS (E)
120 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 EMS (E)
121 F43 - Specialised construction activities 43 EMS (E)
122 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 EMS (E)
123 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 EMS (E)
124 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 EMS (E)
125 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 EMS (E)
126 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 EMS (E)
127 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 EMS (E)
128 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 EMS (E)
129 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 EMS (E)
130 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 EMS (E)
131 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46 EMS (E)
132 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1 EMS (E)
133 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2 EMS (E)
134 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3 EMS (E)
135 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4 EMS (E)
136 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5 EMS (E)
137 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6 EMS (E)
138 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7 EMS (E)
139 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9 EMS (E)
140 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47 EMS (E)
141 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1 EMS (E)
142 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2 EMS (E)
143 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3 EMS (E)
144 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4 EMS (E)
145 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5 EMS (E)
146 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6 EMS (E)
147 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7 EMS (E)
148 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8 EMS (E)
149 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9 EMS (E)
150 H49 - Land transport and transport via pipelines 49 EMS (E)
151 *obor_319 49.1 EMS (E)
152 *obor_320 49.2 EMS (E)
153 H49.3 - Other passenger land transport 49.3 EMS (E)
154 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4 EMS (E)
155 *obor_346 49.5 EMS (E)
156 H50 - Water transport 50 EMS (E)
157 *obor_358 50.1 EMS (E)
158 *obor_359 50.2 EMS (E)
159 *obor_360 50.3 EMS (E)
160 *obor_361 50.4 EMS (E)
161 H51 - Air transport 51 EMS (E)
162 H51.1 - Passenger air transport 51.1 EMS (E)
163 *obor_362 51.2 EMS (E)
164 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52 EMS (E)
165 H52.1 - Warehousing and storage 52.1 EMS (E)
166 H52.2 - Support activities for transportation 52.2 EMS (E)
167 H53 - Postal and courier activities 53 EMS (E)
168 *obor_363 53.1 EMS (E)
169 *obor_364 53.2 EMS (E)
170 I55 - Accommodation 55 EMS (E)
171 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1 EMS (E)
172 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2 EMS (E)
173 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3 EMS (E)
174 I55.9 - Other accommodation 55.9 EMS (E)
175 I56 - Food and beverage service activities 56 EMS (E)
176 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1 EMS (E)
177 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2 EMS (E)
178 I56.3 - Beverage serving activities 56.3 EMS (E)
179 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1 EMS (E)
180 J58.2 - Software publishing 58.2 EMS (E)
181 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2 EMS (E)
182 J61 - Telecommunications 61 EMS (E)
183 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1 EMS (E)
184 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2 EMS (E)
185 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3 EMS (E)
186 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9 EMS (E)
187 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62 EMS (E)
188 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1 EMS (E)
189 J63.9 - Other information service activities 63.9 EMS (E)
190 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19 EMS (E)
191 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9 EMS (E)
192 L68 - Real estate activities 68 EMS (E)
193 *obor_365 68.1 EMS (E)
194 *obor_366 68.2 EMS (E)
195 *obor_367 68.3 EMS (E)
196 M69 - Legal and accounting activities 69 EMS (E)
197 M69.1 - Legal activities 69.1 EMS (E)
198 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2 EMS (E)
199 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70 EMS (E)
200 M70.1 - Activities of head offices 70.1 EMS (E)
201 M70.2 - Management consultancy activities 70.2 EMS (E)
202 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71 EMS (E)
203 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1 EMS (E)
204 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2 EMS (E)
205 M72 - Scientific research and development 72 EMS (E)
206 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1 EMS (E)
207 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2 EMS (E)
208 M73 - Advertising and market research 73 EMS (E)
209 M73.1 - Advertising 73.1 EMS (E)
210 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2 EMS (E)
211 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74 EMS (E)
212 M74.1 - Specialised design activities 74.1 EMS (E)
213 M74.2 - Photographic activities 74.2 EMS (E)
214 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3 EMS (E)
215 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9 EMS (E)
216 N77 - Rental and leasing activities 77 EMS (E)
217 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1 EMS (E)
218 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2 EMS (E)
219 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3 EMS (E)
220 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4 EMS (E)
221 N78 - Employment activities 78 EMS (E)
222 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1 EMS (E)
223 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2 EMS (E)
224 N78.3 - Other human resources provision 78.3 EMS (E)
225 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79 EMS (E)
226 *obor_368 79.1 EMS (E)
227 *obor_369 79.9 EMS (E)
228 N80 - Security and investigation activities 80 EMS (E)
229 N80.1 - Private security activities 80.1 EMS (E)
230 N80.2 - Security systems service activities 80.2 EMS (E)
231 N80.3 - Investigation activities 80.3 EMS (E)
232 N81 - Services to buildings and landscape activities 81 EMS (E)
233 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1 EMS (E)
234 N81.2 - Cleaning activities 81.2 EMS (E)
235 N81.3 - Landscape service activities 81.3 EMS (E)
236 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82 EMS (E)
237 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1 EMS (E)
238 N82.2 - Activities of call centres 82.2 EMS (E)
239 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3 EMS (E)
240 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9 EMS (E)
241 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84 EMS (E)
242 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1 EMS (E)
243 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2 EMS (E)
244 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3 EMS (E)
245 P85 - Education 85 EMS (E)
246 P85.1 - Pre-primary education 85.1 EMS (E)
247 P85.2 - Primary education 85.2 EMS (E)
248 P85.3 - Secondary education 85.3 EMS (E)
249 P85.4 - Higher education 85.4 EMS (E)
250 P85.5 - Other education 85.5 EMS (E)
251 P85.6 - Educational support activities 85.6 EMS (E)
252 Q86 - Human health activities 86 EMS (E)
253 Q86.1 - Hospital activities 86.1 EMS (E)
254 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21 EMS (E)
255 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22 EMS (E)
256 Q86.9 - Other human health activities 86.9 EMS (E)
257 Q87 - Residential care activities 87 EMS (E)
258 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1 EMS (E)
259 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2 EMS (E)
260 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3 EMS (E)
261 Q87.9 - Other residential care activities 87.9 EMS (E)
262 Q88 - Social work activities without accommodation 88 EMS (E)
263 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1 EMS (E)
264 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9 EMS (E)
265 R92 - Gambling and betting activities 92 EMS (E)
266 *obor_370 93 EMS (E)
267 *obor_371 93.1 EMS (E)
268 Other entertainment and recreation activities 93.2 EMS (E)
269 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 EMS (E)
270 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2 EMS (E)
271 S96 - Other personal service activities 96 EMS (E)
272 C24 - Manufacture of basic metals 24 SMKO (F)
273 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 SMKO (F)
274 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 SMKO (F)
275 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 SMKO (F)
276 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 SMKO (F)
277 C24.5 - Casting of metals 24.5 SMKO (F)
278 E38.3 - Materials recovery 38.3 SMKO (F)
279 Catering services E ISO 22000
280 Distribution - Retail / Wholesale FI ISO 22000
281 Distribution - Broker with sweets / sales FII ISO 22000
282 Providing services in the field of transport and storage of fast food perishable food GI ISO 22000
283 Providing services in the field of transport and storage of food and feed stable in room conditions GII ISO 22000
284 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5 Petroleum, petrochemical and gas industr.
285 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 Petroleum, petrochemical and gas industr.
286 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 Petroleum, petrochemical and gas industr.
287 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 Petroleum, petrochemical and gas industr.
288 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 Petroleum, petrochemical and gas industr.
289 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 Petroleum, petrochemical and gas industr.
290 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 Petroleum, petrochemical and gas industr.
291 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33 Petroleum, petrochemical and gas industr.
292 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 Petroleum, petrochemical and gas industr.
293 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 Petroleum, petrochemical and gas industr.
294 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 Petroleum, petrochemical and gas industr.
295 *obor_377 1003 EnMS (E)
296 *obor_378 1004 EnMS (E)
297 *obor_379 1005 EnMS (E)
298 *obor_376 995 EnMS (E)
299 *obor_376 995 EnMS (E)
300 *obor_1000 996 EnMS (E)
301 *obor_326 997 EnMS (E)
302 *obor_321 998 EnMS (E)
303 Information safety management systems 999 ISMS (I)
304 Architectural activities 71.11 *QPK1
305 Engineering activities and related technical consultancy 71.12 *QPK1
306 Surveying and cartographic activities 71.12.2 *QPK1
307 *obor_310 71.12.9 *QPK1
308 Other professional, scientific and technical activities 74.90.9 *QPK1
309 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6 SQ - Roads (II/4)
310 Výroba betonových výrobků pro stavební účely 23.61 SQ - Roads (II/4)
311 Výroba betonu připraveného k lití 23.63 SQ - Roads (II/4)
312 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 23.99. SQ - Roads (II/4)
313 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 SQ - Roads (II/4)
314 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 25.11 SQ - Roads (II/4)
315 F42.1.1 - Construction of roads and motorways 42.11 SQ - Roads (II/4)
316 F42.1.3 - Construction of bridges and tunnels 42.13 SQ - Roads (II/4)
317 F43.1.1 - Demolition 43.11 SQ - Roads (II/4)
318 F43.1.2 - Site preparation 43.12 SQ - Roads (II/4)
319 Reconnaissance drilling 43.13 *QPK2
320 Engineering activities and related technical consultancy 71.12 *QPK2
321 *obor_318 71.12.1 *QPK2
322 *obor_310 71.12.9 *QPK2
323 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2 *QPK2
324 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4 GMP
325 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4 MD
326 C24 - Manufacture of basic metals 24 QMS-welding-part 4 (N)
327 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 QMS-welding-part 4 (N)
328 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 QMS-welding-part 4 (N)
329 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 QMS-welding-part 4 (N)
330 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 QMS-welding-part 4 (N)
331 C24.5 - Casting of metals 24.5 QMS-welding-part 4 (N)
332 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 QMS-welding-part 4 (N)
333 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 QMS-welding-part 4 (N)
334 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 QMS-welding-part 4 (N)
335 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 QMS-welding-part 4 (N)
336 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 QMS-welding-part 4 (N)
337 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 QMS-welding-part 4 (N)
338 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 QMS-welding-part 4 (N)
339 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 QMS-welding-part 4 (N)
340 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 QMS-welding-part 4 (N)
341 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 QMS-welding-part 4 (N)
342 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 QMS-welding-part 4 (N)
343 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 QMS-welding-part 4 (N)
344 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 QMS-welding-part 4 (N)
345 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 QMS-welding-part 4 (N)
346 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 QMS-welding-part 4 (N)
347 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 QMS-welding-part 4 (N)
348 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 QMS-welding-part 4 (N)
349 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 QMS-welding-part 4 (N)
350 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 QMS-welding-part 4 (N)
351 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 QMS-welding-part 4 (N)
352 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 QMS-welding-part 4 (N)
353 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 QMS-welding-part 4 (N)
354 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 QMS-welding-part 4 (N)
355 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 QMS-welding-part 4 (N)
356 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 QMS-welding-part 4 (N)
357 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 QMS-welding-part 4 (N)
358 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 QMS-welding-part 4 (N)
359 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 QMS-welding-part 4 (N)
360 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 QMS-welding-part 4 (N)
361 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 QMS-welding-part 4 (N)
362 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 QMS-welding-part 4 (N)
363 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 QMS-welding-part 4 (N)
364 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 QMS-welding-part 4 (N)
365 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 QMS-welding-part 4 (N)
366 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 QMS-welding-part 4 (N)
367 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 QMS-welding-part 4 (N)
368 F41 - Construction of buildings 41 QMS-welding-part 4 (N)
369 F41.1 - Development of building projects 41.1 QMS-welding-part 4 (N)
370 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 QMS-welding-part 4 (N)
371 F42 - Civil engineering 42 QMS-welding-part 4 (N)
372 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 QMS-welding-part 4 (N)
373 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 QMS-welding-part 4 (N)
374 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 QMS-welding-part 4 (N)
375 F43 - Specialised construction activities 43 QMS-welding-part 4 (N)
376 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 QMS-welding-part 4 (N)
377 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 QMS-welding-part 4 (N)
378 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 QMS-welding-part 4 (N)
379 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 QMS-welding-part 4 (N)
380 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 QMS-welding-part 4 (N)
381 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 QMS-welding-part 4 (N)
382 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 QMS-welding-part 4 (N)
383 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 QMS-welding-part 4 (N)
384 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 QMS-welding-part 4 (N)
385 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 QMS-welding-part 4 (N)
386 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1 MS OSH (O)
387 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1 MS OSH (O)
388 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2 MS OSH (O)
389 A1.3 - Plant propagation 1.3 MS OSH (O)
390 A1.4 - Animal production 1.4 MS OSH (O)
391 A1.5 - Mixed farming 1.5 MS OSH (O)
392 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6 MS OSH (O)
393 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7 MS OSH (O)
394 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9 MS OSH (O)
395 Food products and beverages, tobacco products 11 MS OSH (O)
396 *obor_347 11.01 MS OSH (O)
397 *obor_348 11.02 MS OSH (O)
398 *obor_349 11.03 MS OSH (O)
399 *obor_350 11.04 MS OSH (O)
400 *obor_351 11.05 MS OSH (O)
401 *obor_352 11.06 MS OSH (O)
402 *obor_353 11.07 MS OSH (O)
403 C13 - Manufacture of textiles 13 MS OSH (O)
404 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1 MS OSH (O)
405 C13.2 - Weaving of textiles 13.2 MS OSH (O)
406 C13.3 - Finishing of textiles 13.3 MS OSH (O)
407 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9 MS OSH (O)
408 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16 MS OSH (O)
409 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1 MS OSH (O)
410 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2 MS OSH (O)
411 C17 - Manufacture of paper and paper products 17 MS OSH (O)
412 C17 - Manufacture of paper and paper products 17 MS OSH (O)
413 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1 MS OSH (O)
414 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2 MS OSH (O)
415 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18 MS OSH (O)
416 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1 MS OSH (O)
417 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2 MS OSH (O)
418 A2 - Forestry and logging 2 MS OSH (O)
419 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1 MS OSH (O)
420 A2.2 - Logging 2.2 MS OSH (O)
421 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3 MS OSH (O)
422 A2.4 - Support services to forestry 2.4 MS OSH (O)
423 *obor_354 20 MS OSH (O)
424 *obor_239 20.1 MS OSH (O)
425 *obor_240 20.2 MS OSH (O)
426 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3 MS OSH (O)
427 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4 MS OSH (O)
428 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5 MS OSH (O)
429 *obor_241 20.6 MS OSH (O)
430 *obor_341 22.1 MS OSH (O)
431 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2 MS OSH (O)
432 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5 MS OSH (O)
433 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6 MS OSH (O)
434 C24 - Manufacture of basic metals 24 MS OSH (O)
435 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 MS OSH (O)
436 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 MS OSH (O)
437 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 MS OSH (O)
438 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 MS OSH (O)
439 C24.5 - Casting of metals 24.5 MS OSH (O)
440 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 MS OSH (O)
441 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 MS OSH (O)
442 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 MS OSH (O)
443 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 MS OSH (O)
444 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 MS OSH (O)
445 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 MS OSH (O)
446 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 MS OSH (O)
447 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 MS OSH (O)
448 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 MS OSH (O)
449 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 MS OSH (O)
450 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 MS OSH (O)
451 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 MS OSH (O)
452 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 MS OSH (O)
453 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 MS OSH (O)
454 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 MS OSH (O)
455 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 MS OSH (O)
456 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 MS OSH (O)
457 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 MS OSH (O)
458 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 MS OSH (O)
459 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 MS OSH (O)
460 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 MS OSH (O)
461 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 MS OSH (O)
462 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 MS OSH (O)
463 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 MS OSH (O)
464 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 MS OSH (O)
465 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 MS OSH (O)
466 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 MS OSH (O)
467 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 MS OSH (O)
468 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 MS OSH (O)
469 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 MS OSH (O)
470 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29 MS OSH (O)
471 *obor_355 29.1 MS OSH (O)
472 *obor_356 29.2 MS OSH (O)
473 *obor_357 29.3 MS OSH (O)
474 *obor_344 30.2 MS OSH (O)
475 Manufacture of transport equipment n.e.c. 30.9 MS OSH (O)
476 C31 - Manufacture of furniture 31 MS OSH (O)
477 *obor_372 31.01 MS OSH (O)
478 *obor_373 31.02 MS OSH (O)
479 *obor_374 31.03 MS OSH (O)
480 *obor_375 31.09 MS OSH (O)
481 C32 - Other manufacturing 32 MS OSH (O)
482 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1 MS OSH (O)
483 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2 MS OSH (O)
484 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3 MS OSH (O)
485 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4 MS OSH (O)
486 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 MS OSH (O)
487 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9 MS OSH (O)
488 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33 MS OSH (O)
489 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 MS OSH (O)
490 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 MS OSH (O)
491 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 MS OSH (O)
492 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 MS OSH (O)
493 *obor_345 33.17 MS OSH (O)
494 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 MS OSH (O)
495 E37 - Sewerage 37 MS OSH (O)
496 E38.1 - Waste collection 38.1 MS OSH (O)
497 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2 MS OSH (O)
498 E38.3 - Materials recovery 38.3 MS OSH (O)
499 E39 - Remediation activities and other waste management services 39 MS OSH (O)
500 F41 - Construction of buildings 41 MS OSH (O)
501 F41.1 - Development of building projects 41.1 MS OSH (O)
502 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 MS OSH (O)
503 F42 - Civil engineering 42 MS OSH (O)
504 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 MS OSH (O)
505 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 MS OSH (O)
506 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 MS OSH (O)
507 F43 - Specialised construction activities 43 MS OSH (O)
508 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 MS OSH (O)
509 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 MS OSH (O)
510 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 MS OSH (O)
511 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 MS OSH (O)
512 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 MS OSH (O)
513 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 MS OSH (O)
514 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 MS OSH (O)
515 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 MS OSH (O)
516 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 MS OSH (O)
517 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46 MS OSH (O)
518 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1 MS OSH (O)
519 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2 MS OSH (O)
520 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3 MS OSH (O)
521 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4 MS OSH (O)
522 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5 MS OSH (O)
523 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6 MS OSH (O)
524 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7 MS OSH (O)
525 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9 MS OSH (O)
526 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47 MS OSH (O)
527 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1 MS OSH (O)
528 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2 MS OSH (O)
529 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3 MS OSH (O)
530 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4 MS OSH (O)
531 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5 MS OSH (O)
532 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6 MS OSH (O)
533 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7 MS OSH (O)
534 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8 MS OSH (O)
535 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9 MS OSH (O)
536 H49.3 - Other passenger land transport 49.3 MS OSH (O)
537 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4 MS OSH (O)
538 *obor_346 49.5 MS OSH (O)
539 H51 - Air transport 51 MS OSH (O)
540 H51.1 - Passenger air transport 51.1 MS OSH (O)
541 H51.2 - Freight air transport 51.21 MS OSH (O)
542 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52 MS OSH (O)
543 H52.1 - Warehousing and storage 52.1 MS OSH (O)
544 H52.2 - Support activities for transportation 52.2 MS OSH (O)
545 I55 - Accommodation 55 MS OSH (O)
546 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1 MS OSH (O)
547 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2 MS OSH (O)
548 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3 MS OSH (O)
549 I55.9 - Other accommodation 55.9 MS OSH (O)
550 I56 - Food and beverage service activities 56 MS OSH (O)
551 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1 MS OSH (O)
552 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2 MS OSH (O)
553 I56.3 - Beverage serving activities 56.3 MS OSH (O)
554 J58 - Publishing activities 58 MS OSH (O)
555 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1 MS OSH (O)
556 J58.2 - Software publishing 58.2 MS OSH (O)
557 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2 MS OSH (O)
558 J61 - Telecommunications 61 MS OSH (O)
559 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1 MS OSH (O)
560 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2 MS OSH (O)
561 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3 MS OSH (O)
562 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9 MS OSH (O)
563 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62 MS OSH (O)
564 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1 MS OSH (O)
565 J63.9 - Other information service activities 63.9 MS OSH (O)
566 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19 MS OSH (O)
567 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9 MS OSH (O)
568 L68 - Real estate activities 68 MS OSH (O)
569 *obor_365 68.1 MS OSH (O)
570 *obor_366 68.2 MS OSH (O)
571 *obor_367 68.3 MS OSH (O)
572 M69 - Legal and accounting activities 69 MS OSH (O)
573 M69.1 - Legal activities 69.1 MS OSH (O)
574 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2 MS OSH (O)
575 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70 MS OSH (O)
576 M70.1 - Activities of head offices 70.1 MS OSH (O)
577 M70.2 - Management consultancy activities 70.2 MS OSH (O)
578 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71 MS OSH (O)
579 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1 MS OSH (O)
580 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2 MS OSH (O)
581 M72 - Scientific research and development 72 MS OSH (O)
582 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1 MS OSH (O)
583 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2 MS OSH (O)
584 M73 - Advertising and market research 73 MS OSH (O)
585 M73.1 - Advertising 73.1 MS OSH (O)
586 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2 MS OSH (O)
587 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74 MS OSH (O)
588 M74.1 - Specialised design activities 74.1 MS OSH (O)
589 M74.2 - Photographic activities 74.2 MS OSH (O)
590 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3 MS OSH (O)
591 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9 MS OSH (O)
592 N77 - Rental and leasing activities 77 MS OSH (O)
593 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1 MS OSH (O)
594 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2 MS OSH (O)
595 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3 MS OSH (O)
596 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4 MS OSH (O)
597 N78 - Employment activities 78 MS OSH (O)
598 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1 MS OSH (O)
599 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2 MS OSH (O)
600 N78.3 - Other human resources provision 78.3 MS OSH (O)
601 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79 MS OSH (O)
602 *obor_368 79.1 MS OSH (O)
603 *obor_369 79.9 MS OSH (O)
604 N80 - Security and investigation activities 80 MS OSH (O)
605 N80.1 - Private security activities 80.1 MS OSH (O)
606 N80.2 - Security systems service activities 80.2 MS OSH (O)
607 N80.3 - Investigation activities 80.3 MS OSH (O)
608 N81 - Services to buildings and landscape activities 81 MS OSH (O)
609 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1 MS OSH (O)
610 N81.2 - Cleaning activities 81.2 MS OSH (O)
611 N81.3 - Landscape service activities 81.3 MS OSH (O)
612 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82 MS OSH (O)
613 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1 MS OSH (O)
614 N82.2 - Activities of call centres 82.2 MS OSH (O)
615 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3 MS OSH (O)
616 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9 MS OSH (O)
617 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84 MS OSH (O)
618 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1 MS OSH (O)
619 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2 MS OSH (O)
620 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3 MS OSH (O)
621 P85 - Education 85 MS OSH (O)
622 P85.1 - Pre-primary education 85.1 MS OSH (O)
623 P85.2 - Primary education 85.2 MS OSH (O)
624 P85.3 - Secondary education 85.3 MS OSH (O)
625 P85.4 - Higher education 85.4 MS OSH (O)
626 P85.5 - Other education 85.5 MS OSH (O)
627 P85.6 - Educational support activities 85.6 MS OSH (O)
628 Q86 - Human health activities 86 MS OSH (O)
629 Q86.1 - Hospital activities 86.1 MS OSH (O)
630 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21 MS OSH (O)
631 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22 MS OSH (O)
632 Q86.9 - Other human health activities 86.9 MS OSH (O)
633 Q87 - Residential care activities 87 MS OSH (O)
634 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1 MS OSH (O)
635 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2 MS OSH (O)
636 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3 MS OSH (O)
637 Q87.9 - Other residential care activities 87.9 MS OSH (O)
638 Q88 - Social work activities without accommodation 88 MS OSH (O)
639 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1 MS OSH (O)
640 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9 MS OSH (O)
641 R92 - Gambling and betting activities 92 MS OSH (O)
642 *obor_370 93 MS OSH (O)
643 *obor_371 93.1 MS OSH (O)
644 Other entertainment and recreation activities 93.2 MS OSH (O)
645 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 MS OSH (O)
646 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2 MS OSH (O)
647 S96 - Other personal service activities 96 MS OSH (O)
648 A1 - Crop and animal production, hunting and related service activities 1 QMS (Q)
649 A1.1 - Growing of non-perennial crops 1.1 QMS (Q)
650 A1.2 - Growing of perennial crops 1.2 QMS (Q)
651 A1.3 - Plant propagation 1.3 QMS (Q)
652 A1.4 - Animal production 1.4 QMS (Q)
653 A1.5 - Mixed farming 1.5 QMS (Q)
654 A1.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities 1.6 QMS (Q)
655 A1.7 - Hunting, trapping and related service activities 1.7 QMS (Q)
656 C10.9 - Manufacture of prepared animal feeds 10.9 QMS (Q)
657 Food products and beverages, tobacco products 11 QMS (Q)
658 *obor_347 11.01 QMS (Q)
659 *obor_348 11.02 QMS (Q)
660 *obor_349 11.03 QMS (Q)
661 *obor_350 11.04 QMS (Q)
662 *obor_351 11.05 QMS (Q)
663 *obor_352 11.06 QMS (Q)
664 *obor_353 11.07 QMS (Q)
665 C13 - Manufacture of textiles 13 QMS (Q)
666 C13.1 - Preparation and spinning of textile fibres 13.1 QMS (Q)
667 C13.2 - Weaving of textiles 13.2 QMS (Q)
668 C13.3 - Finishing of textiles 13.3 QMS (Q)
669 C13.9 - Manufacture of other textiles 13.9 QMS (Q)
670 C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 16 QMS (Q)
671 C16.1 - Sawmilling and planing of wood 16.1 QMS (Q)
672 C16.2 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 16.2 QMS (Q)
673 C17 - Manufacture of paper and paper products 17 QMS (Q)
674 C17.1 - Manufacture of pulp, paper and paperboard 17.1 QMS (Q)
675 C17.2 - Manufacture of articles of paper and paperboard 17.2 QMS (Q)
676 C18 - Printing and reproduction of recorded media 18 QMS (Q)
677 C18.1 - Printing and service activities related to printing 18.1 QMS (Q)
678 C18.2 - Reproduction of recorded media 18.2 QMS (Q)
679 A2 - Forestry and logging 2 QMS (Q)
680 A2.1 - Silviculture and other forestry activities 2.1 QMS (Q)
681 A2.2 - Logging 2.2 QMS (Q)
682 A2.3 - Gathering of wild growing non-wood products 2.3 QMS (Q)
683 A2.4 - Support services to forestry 2.4 QMS (Q)
684 *obor_354 20 QMS (Q)
685 *obor_239 20.1 QMS (Q)
686 *obor_240 20.2 QMS (Q)
687 C20.3 - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 20.3 QMS (Q)
688 C20.4 - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 20.4 QMS (Q)
689 C20.5 - Manufacture of other chemical products 20.5 QMS (Q)
690 *obor_241 20.6 QMS (Q)
691 *obor_341 22.1 QMS (Q)
692 C22.2 - Manufacture of plastics products 22.2 QMS (Q)
693 C23.5 - Manufacture of cement, lime and plaster 23.5 QMS (Q)
694 C23.6 - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster 23.6 QMS (Q)
695 C24 - Manufacture of basic metals 24 QMS (Q)
696 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 QMS (Q)
697 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 QMS (Q)
698 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 QMS (Q)
699 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 QMS (Q)
700 C24.5 - Casting of metals 24.5 QMS (Q)
701 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 QMS (Q)
702 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 QMS (Q)
703 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 QMS (Q)
704 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 QMS (Q)
705 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 QMS (Q)
706 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 QMS (Q)
707 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 QMS (Q)
708 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 QMS (Q)
709 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 QMS (Q)
710 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 QMS (Q)
711 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 QMS (Q)
712 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 QMS (Q)
713 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 QMS (Q)
714 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 QMS (Q)
715 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 QMS (Q)
716 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 QMS (Q)
717 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 QMS (Q)
718 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 QMS (Q)
719 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 QMS (Q)
720 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 QMS (Q)
721 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 QMS (Q)
722 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 QMS (Q)
723 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 QMS (Q)
724 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 QMS (Q)
725 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 QMS (Q)
726 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 QMS (Q)
727 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 QMS (Q)
728 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 QMS (Q)
729 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 QMS (Q)
730 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 QMS (Q)
731 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29 QMS (Q)
732 C31 - Manufacture of furniture 31 QMS (Q)
733 *obor_372 31.01 QMS (Q)
734 *obor_373 31.02 QMS (Q)
735 *obor_374 31.03 QMS (Q)
736 *obor_375 31.09 QMS (Q)
737 C32 - Other manufacturing 32 QMS (Q)
738 C32.1 - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles 32.1 QMS (Q)
739 C32.2 - Manufacture of musical instruments 32.2 QMS (Q)
740 C32.3 - Manufacture of sports goods 32.3 QMS (Q)
741 C32.4 - Manufacture of games and toys 32.4 QMS (Q)
742 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 QMS (Q)
743 C32.9 - Manufacturing n.e.c. 32.9 QMS (Q)
744 C33 - Repair and installation of machinery and equipment 33 QMS (Q)
745 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 QMS (Q)
746 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 QMS (Q)
747 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 QMS (Q)
748 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 QMS (Q)
749 *obor_345 33.17 QMS (Q)
750 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 QMS (Q)
751 E37 - Sewerage 37 QMS (Q)
752 E38.1 - Waste collection 38.1 QMS (Q)
753 E38.2 - Waste treatment and disposal 38.2 QMS (Q)
754 E38.3 - Materials recovery 38.3 QMS (Q)
755 E39 - Remediation activities and other waste management services 39 QMS (Q)
756 F41 - Construction of buildings 41 QMS (Q)
757 F41.1 - Development of building projects 41.1 QMS (Q)
758 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 QMS (Q)
759 F42 - Civil engineering 42 QMS (Q)
760 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 QMS (Q)
761 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 QMS (Q)
762 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 QMS (Q)
763 F43 - Specialised construction activities 43 QMS (Q)
764 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 QMS (Q)
765 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 QMS (Q)
766 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 QMS (Q)
767 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 QMS (Q)
768 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 QMS (Q)
769 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 QMS (Q)
770 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 QMS (Q)
771 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 QMS (Q)
772 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 QMS (Q)
773 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 46 QMS (Q)
774 G46.1 - Wholesale on a fee or contract basis 46.1 QMS (Q)
775 G46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 46.2 QMS (Q)
776 G46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco 46.3 QMS (Q)
777 G46.4 - Wholesale of household goods 46.4 QMS (Q)
778 G46.5 - Wholesale of information and communication equipment 46.5 QMS (Q)
779 G46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies 46.6 QMS (Q)
780 G46.7 - Other specialised wholesale 46.7 QMS (Q)
781 G46.9 - Non-specialised wholesale trade 46.9 QMS (Q)
782 G47 - Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 47 QMS (Q)
783 G47.1 - Retail sale in non-specialised stores 47.1 QMS (Q)
784 G47.2 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores 47.2 QMS (Q)
785 G47.3 - Retail sale of automotive fuel in specialised stores 47.3 QMS (Q)
786 G47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores 47.4 QMS (Q)
787 G47.5 - Retail sale of other household equipment in specialised stores 47.5 QMS (Q)
788 G47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores 47.6 QMS (Q)
789 G47.7 - Retail sale of other goods in specialised stores 47.7 QMS (Q)
790 G47.8 - Retail sale via stalls and markets 47.8 QMS (Q)
791 G47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets 47.9 QMS (Q)
792 H49.3 - Other passenger land transport 49.3 QMS (Q)
793 H49.4 - Freight transport by road and removal services 49.4 QMS (Q)
794 *obor_346 49.5 QMS (Q)
795 H51 - Air transport 51 QMS (Q)
796 H51.1 - Passenger air transport 51.1 QMS (Q)
797 H51.2 - Freight air transport 51.21 QMS (Q)
798 H52 - Warehousing and support activities for transportation 52 QMS (Q)
799 H52.1 - Warehousing and storage 52.1 QMS (Q)
800 H52.2 - Support activities for transportation 52.2 QMS (Q)
801 I55 - Accommodation 55 QMS (Q)
802 I55.1 - Hotels and similar accommodation 55.1 QMS (Q)
803 I55.2 - Holiday and other short-stay accommodation 55.2 QMS (Q)
804 I55.3 - Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks 55.3 QMS (Q)
805 I55.9 - Other accommodation 55.9 QMS (Q)
806 I56 - Food and beverage service activities 56 QMS (Q)
807 I56.1 - Restaurants and mobile food service activities 56.1 QMS (Q)
808 I56.2 - Event catering and other food service activities 56.2 QMS (Q)
809 I56.3 - Beverage serving activities 56.3 QMS (Q)
810 J58.1 - Publishing of books, periodicals and other publishing activities 58.1 QMS (Q)
811 J58.2 - Software publishing 58.2 QMS (Q)
812 J59.2 - Sound recording and music publishing activities 59.2 QMS (Q)
813 J61 - Telecommunications 61 QMS (Q)
814 J61.1 - Wired telecommunications activities 61.1 QMS (Q)
815 J61.2 - Wireless telecommunications activities 61.2 QMS (Q)
816 J61.3 - Satellite telecommunications activities 61.3 QMS (Q)
817 J61.9 - Other telecommunications activities 61.9 QMS (Q)
818 J62 - Computer programming, consultancy and related activities 62 QMS (Q)
819 J63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals 63.1 QMS (Q)
820 J63.9 - Other information service activities 63.9 QMS (Q)
821 K64.1.9 - Other monetary intermediation 64.19 QMS (Q)
822 K64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding 64.9 QMS (Q)
823 L68 - Real estate activities 68 QMS (Q)
824 *obor_365 68.1 QMS (Q)
825 *obor_366 68.2 QMS (Q)
826 *obor_367 68.3 QMS (Q)
827 M69 - Legal and accounting activities 69 QMS (Q)
828 M69.1 - Legal activities 69.1 QMS (Q)
829 M69.2 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 69.2 QMS (Q)
830 M70 - Activities of head offices; management consultancy activities 70 QMS (Q)
831 M70.1 - Activities of head offices 70.1 QMS (Q)
832 M70.2 - Management consultancy activities 70.2 QMS (Q)
833 M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71 QMS (Q)
834 M71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 71.1 QMS (Q)
835 M71.2 - Technical testing and analysis 71.2 QMS (Q)
836 M72 - Scientific research and development 72 QMS (Q)
837 M72.1 - Research and experimental development on natural sciences and engineering 72.1 QMS (Q)
838 M72.2 - Research and experimental development on social sciences and humanities 72.2 QMS (Q)
839 M73 - Advertising and market research 73 QMS (Q)
840 M73.1 - Advertising 73.1 QMS (Q)
841 M73.2 - Market research and public opinion polling 73.2 QMS (Q)
842 M74 - Other professional, scientific and technical activities 74 QMS (Q)
843 M74.1 - Specialised design activities 74.1 QMS (Q)
844 M74.2 - Photographic activities 74.2 QMS (Q)
845 M74.3 - Translation and interpretation activities 74.3 QMS (Q)
846 M74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c. 74.9 QMS (Q)
847 N77 - Rental and leasing activities 77 QMS (Q)
848 N77.1 - Renting and leasing of motor vehicles 77.1 QMS (Q)
849 N77.2 - Renting and leasing of personal and household goods 77.2 QMS (Q)
850 N77.3 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods 77.3 QMS (Q)
851 N77.4 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 77.4 QMS (Q)
852 N78 - Employment activities 78 QMS (Q)
853 N78.1 - Activities of employment placement agencies 78.1 QMS (Q)
854 N78.2 - Temporary employment agency activities 78.2 QMS (Q)
855 N78.3 - Other human resources provision 78.3 QMS (Q)
856 N79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities 79 QMS (Q)
857 *obor_368 79.1 QMS (Q)
858 *obor_369 79.9 QMS (Q)
859 N80 - Security and investigation activities 80 QMS (Q)
860 N80.1 - Private security activities 80.1 QMS (Q)
861 N80.2 - Security systems service activities 80.2 QMS (Q)
862 N80.3 - Investigation activities 80.3 QMS (Q)
863 N81 - Services to buildings and landscape activities 81 QMS (Q)
864 N81.1 - Combined facilities support activities 81.1 QMS (Q)
865 N81.2 - Cleaning activities 81.2 QMS (Q)
866 N81.3 - Landscape service activities 81.3 QMS (Q)
867 N82 - Office administrative, office support and other business support activities 82 QMS (Q)
868 N82.1 - Office administrative and support activities 82.1 QMS (Q)
869 N82.2 - Activities of call centres 82.2 QMS (Q)
870 N82.3 - Organisation of conventions and trade shows 82.3 QMS (Q)
871 N82.9 - Business support service activities n.e.c. 82.9 QMS (Q)
872 O84 - Public administration and defence; compulsory social security 84 QMS (Q)
873 O84.1 - Administration of the State and the economic and social policy of the community 84.1 QMS (Q)
874 O84.2 - Provision of services to the community as a whole 84.2 QMS (Q)
875 O84.3 - Compulsory social security activities 84.3 QMS (Q)
876 P85 - Education 85 QMS (Q)
877 P85.1 - Pre-primary education 85.1 QMS (Q)
878 P85.2 - Primary education 85.2 QMS (Q)
879 P85.3 - Secondary education 85.3 QMS (Q)
880 P85.4 - Higher education 85.4 QMS (Q)
881 P85.5 - Other education 85.5 QMS (Q)
882 P85.6 - Educational support activities 85.6 QMS (Q)
883 Q86 - Human health activities 86 QMS (Q)
884 Q86.1 - Hospital activities 86.1 QMS (Q)
885 Q86.2.1 - General medical practice activities 86.21 QMS (Q)
886 Q86.2.2 - Specialist medical practice activities 86.22 QMS (Q)
887 Q86.9 - Other human health activities 86.9 QMS (Q)
888 Q87 - Residential care activities 87 QMS (Q)
889 Q87.1 - Residential nursing care activities 87.1 QMS (Q)
890 Q87.2 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 87.2 QMS (Q)
891 Q87.3 - Residential care activities for the elderly and disabled 87.3 QMS (Q)
892 Q87.9 - Other residential care activities 87.9 QMS (Q)
893 Q88 - Social work activities without accommodation 88 QMS (Q)
894 Q88.1 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 88.1 QMS (Q)
895 Q88.9 - Other social work activities without accommodation 88.9 QMS (Q)
896 R92 - Gambling and betting activities 92 QMS (Q)
897 *obor_370 93 QMS (Q)
898 *obor_371 93.1 QMS (Q)
899 Other entertainment and recreation activities 93.2 QMS (Q)
900 Other entertainment and recreation activities 93.2 QMS (Q)
901 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 QMS (Q)
902 S95.2 - Repair of personal and household goods 95.2 QMS (Q)
903 S96 - Other personal service activities 96 QMS (Q)
904 C24 - Manufacture of basic metals 24 QMS-welding-part 3 (S)
905 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 QMS-welding-part 3 (S)
906 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 QMS-welding-part 3 (S)
907 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 QMS-welding-part 3 (S)
908 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 QMS-welding-part 3 (S)
909 C24.5 - Casting of metals 24.5 QMS-welding-part 3 (S)
910 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 QMS-welding-part 3 (S)
911 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 QMS-welding-part 3 (S)
912 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 QMS-welding-part 3 (S)
913 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 QMS-welding-part 3 (S)
914 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 QMS-welding-part 3 (S)
915 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 QMS-welding-part 3 (S)
916 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 QMS-welding-part 3 (S)
917 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 QMS-welding-part 3 (S)
918 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 QMS-welding-part 3 (S)
919 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 QMS-welding-part 3 (S)
920 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 QMS-welding-part 3 (S)
921 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 QMS-welding-part 3 (S)
922 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 QMS-welding-part 3 (S)
923 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 QMS-welding-part 3 (S)
924 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 QMS-welding-part 3 (S)
925 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 QMS-welding-part 3 (S)
926 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 QMS-welding-part 3 (S)
927 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 QMS-welding-part 3 (S)
928 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 QMS-welding-part 3 (S)
929 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 QMS-welding-part 3 (S)
930 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 QMS-welding-part 3 (S)
931 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 QMS-welding-part 3 (S)
932 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 QMS-welding-part 3 (S)
933 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 QMS-welding-part 3 (S)
934 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 QMS-welding-part 3 (S)
935 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 QMS-welding-part 3 (S)
936 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 QMS-welding-part 3 (S)
937 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 QMS-welding-part 3 (S)
938 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 QMS-welding-part 3 (S)
939 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 QMS-welding-part 3 (S)
940 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 QMS-welding-part 3 (S)
941 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 QMS-welding-part 3 (S)
942 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 QMS-welding-part 3 (S)
943 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 QMS-welding-part 3 (S)
944 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 QMS-welding-part 3 (S)
945 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 QMS-welding-part 3 (S)
946 F41 - Construction of buildings 41 QMS-welding-part 3 (S)
947 F41.1 - Development of building projects 41.1 QMS-welding-part 3 (S)
948 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 QMS-welding-part 3 (S)
949 F42 - Civil engineering 42 QMS-welding-part 3 (S)
950 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 QMS-welding-part 3 (S)
951 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 QMS-welding-part 3 (S)
952 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 QMS-welding-part 3 (S)
953 F43 - Specialised construction activities 43 QMS-welding-part 3 (S)
954 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 QMS-welding-part 3 (S)
955 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 QMS-welding-part 3 (S)
956 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 QMS-welding-part 3 (S)
957 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 QMS-welding-part 3 (S)
958 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 QMS-welding-part 3 (S)
959 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 QMS-welding-part 3 (S)
960 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 QMS-welding-part 3 (S)
961 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 QMS-welding-part 3 (S)
962 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 QMS-welding-part 3 (S)
963 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 QMS-welding-part 3 (S)
964 F41 - Construction of buildings 41 ISO 39001
965 F41.1 - Development of building projects 41.1 ISO 39001
966 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 ISO 39001
967 F42 - Civil engineering 42 ISO 39001
968 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 ISO 39001
969 F42.1.1 - Construction of roads and motorways 42.11 ISO 39001
970 F42.1.3 - Construction of bridges and tunnels 42.13 ISO 39001
971 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 ISO 39001
972 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 ISO 39001
973 F43 - Specialised construction activities 43 ISO 39001
974 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 ISO 39001
975 F43.1.1 - Demolition 43.11 ISO 39001
976 F43.1.2 - Site preparation 43.12 ISO 39001
977 Reconnaissance drilling 43.13 ISO 39001
978 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 ISO 39001
979 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 ISO 39001
980 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 ISO 39001
981 Management services in Information Technology 0 ITS (T)
982 Other entertainment and recreation activities 93.2 ISO 13009
983 C24 - Manufacture of basic metals 24 QMS-welding-part 2 (V)
984 C24.1 - Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys 24.1 QMS-welding-part 2 (V)
985 C24.2 - Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel 24.2 QMS-welding-part 2 (V)
986 C24.3 - Manufacture of other products of first processing of steel 24.3 QMS-welding-part 2 (V)
987 C24.4 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 24.4 QMS-welding-part 2 (V)
988 C24.5 - Casting of metals 24.5 QMS-welding-part 2 (V)
989 C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 25 QMS-welding-part 2 (V)
990 C25.1 - Manufacture of structural metal products 25.1 QMS-welding-part 2 (V)
991 C25.2 - Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal 25.2 QMS-welding-part 2 (V)
992 C25.3 - Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers 25.3 QMS-welding-part 2 (V)
993 C25.5 - Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy 25.5 QMS-welding-part 2 (V)
994 C25.6 - Treatment and coating of metals; machining 25.6 QMS-welding-part 2 (V)
995 C25.7 - Manufacture of cutlery, tools and general hardware 25.7 QMS-welding-part 2 (V)
996 C25.9 - Manufacture of other fabricated metal products 25.9 QMS-welding-part 2 (V)
997 C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 26 QMS-welding-part 2 (V)
998 C26.1 - Manufacture of electronic components and boards 26.1 QMS-welding-part 2 (V)
999 C26.2 - Manufacture of computers and peripheral equipment 26.2 QMS-welding-part 2 (V)
1000 C26.3 - Manufacture of communication equipment 26.3 QMS-welding-part 2 (V)
1001 C26.4 - Manufacture of consumer electronics 26.4 QMS-welding-part 2 (V)
1002 C26.5 - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks 26.5 QMS-welding-part 2 (V)
1003 C26.6 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 26.6 QMS-welding-part 2 (V)
1004 C26.7 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 26.7 QMS-welding-part 2 (V)
1005 C26.8 - Manufacture of magnetic and optical media 26.8 QMS-welding-part 2 (V)
1006 C27 - Manufacture of electrical equipment 27 QMS-welding-part 2 (V)
1007 C27.1 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 27.1 QMS-welding-part 2 (V)
1008 C27.2 - Manufacture of batteries and accumulators 27.2 QMS-welding-part 2 (V)
1009 C27.3 - Manufacture of wiring and wiring devices 27.3 QMS-welding-part 2 (V)
1010 C27.4 - Manufacture of electric lighting equipment 27.4 QMS-welding-part 2 (V)
1011 C27.5 - Manufacture of domestic appliances 27.5 QMS-welding-part 2 (V)
1012 C27.9 - Manufacture of other electrical equipment 27.9 QMS-welding-part 2 (V)
1013 C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 QMS-welding-part 2 (V)
1014 C28.1 - Manufacture of general-purpose machinery 28.1 QMS-welding-part 2 (V)
1015 C28.2 - Manufacture of other general-purpose machinery 28.2 QMS-welding-part 2 (V)
1016 C28.3 - Manufacture of agricultural and forestry machinery 28.3 QMS-welding-part 2 (V)
1017 C28.4 - Manufacture of metal forming machinery and machine tools 28.4 QMS-welding-part 2 (V)
1018 C28.9 - Manufacture of other special-purpose machinery 28.9 QMS-welding-part 2 (V)
1019 C32.5 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 32.5 QMS-welding-part 2 (V)
1020 C33.1.1 - Repair of fabricated metal products 33.11 QMS-welding-part 2 (V)
1021 C33.1.2 - Repair of machinery 33.12 QMS-welding-part 2 (V)
1022 C33.1.3 - Repair of electronic and optical equipment 33.13 QMS-welding-part 2 (V)
1023 C33.1.4 - Repair of electrical equipment 33.14 QMS-welding-part 2 (V)
1024 C33.2 - Installation of industrial machinery and equipment 33.2 QMS-welding-part 2 (V)
1025 F41 - Construction of buildings 41 QMS-welding-part 2 (V)
1026 F41.1 - Development of building projects 41.1 QMS-welding-part 2 (V)
1027 F41.2 - Construction of residential and non-residential buildings 41.2 QMS-welding-part 2 (V)
1028 F42 - Civil engineering 42 QMS-welding-part 2 (V)
1029 F42.1 - Construction of roads and railways 42.1 QMS-welding-part 2 (V)
1030 F42.2 - Construction of utility projects 42.2 QMS-welding-part 2 (V)
1031 F42.9 - Construction of other civil engineering projects 42.9 QMS-welding-part 2 (V)
1032 F43 - Specialised construction activities 43 QMS-welding-part 2 (V)
1033 F43.1 - Demolition and site preparation 43.1 QMS-welding-part 2 (V)
1034 F43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities 43.2 QMS-welding-part 2 (V)
1035 F43.3 - Building completion and finishing 43.3 QMS-welding-part 2 (V)
1036 F43.9 - Other specialised construction activities 43.9 QMS-welding-part 2 (V)
1037 G45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 45 QMS-welding-part 2 (V)
1038 G45.1 - Sale of motor vehicles 45.1 QMS-welding-part 2 (V)
1039 G45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles 45.2 QMS-welding-part 2 (V)
1040 G45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories 45.3 QMS-welding-part 2 (V)
1041 G45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 45.4 QMS-welding-part 2 (V)
1042 S95.1 - Repair of computers and communication equipment 95.1 QMS-welding-part 2 (V)

برخی از اعداد ما
12
تعداد پروژه های اجرا شده
4024
تعداد گواهینامه های صادر شده
306
تعداد برنامه های اعتباردهی شده
25
تعداد دوره های آموزشی
شرکای ما
MP Auditing arm_cert_reg_logo

تماس های اولیه

تماس با ما        

شرکت آزمونگر راویان مدیریت – آرم سرت        

آدرس: تهران – بلوار میرداماد – خیابان البرز - خیابان قبادیان شرقی – پلاک 28 – واحد 5       

کدپستی: 1918933156      

تلفن :30 - 828 410 26        

فکس :30 - 828 410 26        

Info@Armcert.com:ایمیل        

www.audiso.it